مکانیسم اثر ان چگونه است؟

به برخورد امواج اولتراسوند( نوعي امواج صوتي ) با فرکانس بسيار زياد با مولکول هاي اب و تشکيل و فوران حباب هاي ريز در آب کويتيشن گويند.
انجام کويتيشن در بافت چربي ، سبب تشکيل حبابهاي ريز در اطراف سلول هاي چربي مي شود که به شدت تحت تاثير امواج اولتراسوند ، در حال لرزش و فوران مي باشند ، برخورد اين حبابها با ديوار? سلول هاي چربي و ترکيدن انها سبب پارگي ديوار? سلول و بيرون ريختن چربي درون سلولي ( تري گليسريد) و خروج اب درون سلولي مي گردد.
اب درون سلولي بوسيله سيستم لنفاوي تخليه و بوسيله کليه ها به شکل ادرار دفع مي شود. از اين رو يکي دو روز بعد از انجام کويتيشن دفعات ادرار افزايش مي يابد.تغيير رنگ و بوي ادرار هم در بعضي بيماران چاق ديده شده است . .بنابراين هميشه نوشيدن آب فراوان در همان جلسه وروز بعد از جلسه توصيه مي شود .
و اما چربي درون سلولي ( تري گليسريد )که با کويتيشن ازاد شده ، بوسيل? انزيم ها به گليسرول و اسيدهاي چرب ازاد تجزيه مي شود. گليسرول نوعي چربي محلول در اب است که پس از کويتيشن وارد گردش خون مي شود و هر سلولي که نياز به انرژي دارد انرا از خون دريافت کرده به مصرف سوخت و ساز ( متابوليسم ) مي رساند. اسيدهاي چرب (غيرمحلول در اب ) بوسيل? سيستم گردش لنفاوي به کبد برده مي شوند و در انجا به مولکول هاي ديگري تبديل مي شوند و مثل گليسرول در سلولها به سوخت و ساز مي رسند.
در هر جلسه کويتيشن , تعدادي از سلولهاي چربي از بين ميروند و چون تکثير انها غير ممکن است ، پس درمان با کويتيشن ماندگار و هميشگي است.
درواقع بدون جراحي و کاملاً ايمن توانسته ايم با کمک کويتيشن سلول هاي چربي را از بين ببريم .به دليل قدرت بالاي اين تکنيک ، در هر جلسه کاهش سايز قابل ملاحظه ، چشمگير و ماندگار است. اثر کويتيشن تا 3 ماه در بافت چربي ادامه دارد و همينطور بهتر مي شود.
در هر جلسه چند سانت از موضع کم خواهد شد؟
ميزان تغيير سايز در افراد متفاوت است به دليل سن – جنس- مقاومت بافت چربي و…. اما با توجه به تجربيات بدست آمده اين مقدار بين نيم تا يک و نيم سانت در هر جلسه مي باشد.
تعداد جلسات استفاده از دستگاه چگونه است؟
بصورت هفته اي يک يا دو جلسه مي باشد ومابين ? الي?? جلسه بسته به ميزان چربي ادامه مي يابد
آيا اين روش درد هم دارد؟
خير در اين روش فرد کاملا راحت ااست و به هيچ عنوان احساس درد ندارد.
آيا همه افراد مي توانند از اين دوش استفاده نمايند؟
محدوديت استفاده از امواج اولتراسوند در افراد داراي کبد چرب ، فشار خون و چربي بالا وافراد ديابتيک مي باشد.