کرایولیپولیز و لاغری موضعی

اين تکنيک،سال2007 معرفي شد و 3 سال بعد درسال 2010 ؛ براي رفع چربيهاي موضعي ناحيه پهلو ( flank يا love handle ) و درسال 2012 براي رفع چربيهاي موضعي ناحيه شکم؛تاييديه سازمان غذاوداروي آمريکا (FDA) رادريافت کرد.
البته براي مناطق داخل پا و بازو و بغل پا و پشت خط باسن نيز اين روش موثر است.

مکانيزم کرايوليپوليز چيست ؟
کرايوليپوليز براساس آسيب پذيري وحساسيت بافت چربي نسبت به سرما،درمقايسه با سايربافتها،ازجمله پوست است.به عبارت ديگر؛سلول هاي چربي،درمجاورت سرما،بيشتر وزودتر از بافتهاي مجاور مثل پوست و.... تخريب مي شوند.

چطورممکنست لايه چربي که زيرپوست قرارگرفته را بدون آسيب زدن به پوست روي آن،آنقدرسردکردکه سلولهاي چربي نابودشوند؟
براي انجام کرايوليپوليز،قسمت موردنظر (پهلو يا شکم) به داخل يک اپليکاتور به شکل جام،مکيده مي شود ودرتماس با دوصفحه سرمازا قرارمي گيرد؛ نتيجه کاهش دماي پوست ولايه نازکي ازچربي زيرپوستي است که به تخريب سلولهاي چربي منجرمي شود.مدت زمان کرايوليپوليز براي هرموضع ،تقريبا" يک ساعت است و نيازي به بيحسي موضعي ندارد.کنيد،براي محافظت پوست ازآسيب سرما، پدمخصوص کرايوليپوليز روي ناحيه موردنظر قرارداده مي شود وسپس اپليکاتور مکنده،پوست وچربي زيرپوست رابه داخل قسمت جام مانند دستگاه کشيده ودرتماس باصفحات سرمازا قرار مي دهد.اين عمل براي هرقسمت،حدود يک ساعت و بيشتر طول مي کشد.دراين مدت احساس سنگيني،بيحسي ودرمواردي حس گزگز وسوزن سوزن شدن درمحل ايجادمي شودکه قابل تحمل است

عوارض کرايوليپوليز
به دليل مکش شديد وکاهش دما درموضع درمان ؛عوارضي مانندقرمزي پوست (که معمولا"ظرف چندساعت برطرف مي شود) کبودي ودرمواردي احساس سوزن سوزن شدن ، بيحسي وبه ندرت دردهاي شديد ايجادمي شود که ممکنست تايک ماه ادامه پيداکند.

نتيجه درمان چگونه است:
هرنوبت کرايوليپوليز(به شط در نظر داشتن شرايط مناسب ) حدود 30-20 درصد،کاهش ضخامت بافت چربي ايجادمي کند و 4-3 هفته بعد،اولين علايم آن راميتوان ديدولي ازآنجاکه مرگ سلولهاي چربي دراثر کرايوليپوليز،فرآيندي آرام و زمانبر است؛براي مشاهده کامل نتايج درمان،ممکنست 4تا5 ماه زمان نيازباشد

کرايوليپوليز در کدام نواحي بهتر جواب ميدهد
( کرايوليپوليز براي کاهش حجم چربي هاي موضعي ومحدود وبه عبارت ديگر جهت پيکرتراشى (sculpting) مورداستفاده قرارمي گيرد. يعني افرادي که وزن واندام مناسبي دارند وفقط درنواحي پهلو وشکم داراي چربي هاي موضعي باضخامت 2-1 سانتيمترهستند.بنابراين،کرايوليپوليز به هيچ عنوان روش مناسبى براى لاغرى وکاهش وزن نمى باشد.