کرایولیپولیز قبل بارداری و دوران شیردهی

ايا ميتوانيم قبل از بارداري کرايوليپوليز را انجام بدهيم و يا در دروران شيردهي؟
همانطور که ميدانيد دراثر انجام عمل کرايوليپوليز سلولهاي چربي در اثر سرماي شديد دچار مرگ سلولي شده و طي مرحله اي بنام آپپتوزيس از بين ميروند واين پروسه درماني حدود 2ماه بطول مي انجامد وسپس پس از 2 اين ماه که حداکثر زمان اثر دهي کرايوليپوليز طي شد ديگر تقريبا حادثه خاصي را انتظار نداريم که رخ بدهد يعني اينکه بعد از کرايوليپوليز حداکثر زماني که ميتواند بيمار و بدنش را تحت تاثير قرار دهد همان 2ماه اول است که بهتر است طي اين زمان بيماران خانم به فکر بارداري نباشند چون اگر هرنوع اتفاق غير مربوطي هم بيفتد ممکن است که به تاثيرات کرايوليپوليز ارتباط داده شود.


آيا بيماران چاق ويا حتي غير چاق قبل از شروع بارداري ميتوانند از کرايوليپوليز استفاده کنند يا نه ؟
در بدن بانوان بطور ژنتيکي تعداد بسيار زيادي سلولهاي چربي نهفته است که اين سلولها در زمان بارداري که شديدا افزايش هورمونهاي زنانه اتفاق مي افتد در اثر تماس دچار تجمع چربي وافزايش حجم سلولهاي چربي ميشوند واز طرفي بعد از ختم بارداري بعلت بدي نوع تغذيه بخصوص بانوان ايراني اين تجميع چربيها نه تنها از بين نميروند بلکه روز به روز به مقدارشان افزوده نيز خواهد شد پس چه کاري از اين بهتر دختر خانمهاي مجردي که در آينده قصد ازدواج وبارداري را دارند بيايند واز کرايوليپوليز استفاده نمايند تا تعداد سلولهاي چربيشان را به حداقل ممکنه کاهش دهند چون با اين کار پس از بارداري چون تعداد سلولهايشان را به کمتر از نصف کاهش داده اند در نتيجه طي دوران بارداري وافزايش ميزان هورمونهاي زنانه ديگر تجمع وترشح چربي را نخواهند ديد پس نتيجه اوليه از اين بحث اين شد که بعلت کاهش تعداد سلولهاي چربي در اثر انجام کرايوليپوليز اگر بانوان محترمه قبل از شروع بارداري اقدام به کرايوليپوليز نمايند بسيار عالي وراضي کننده خواهد بود اما نکته بسيار مهم اينست که زمان شروع بارداري را نبايد قبل از گذشت زماني حدود 2ماه از آخرين نقطه اي را که کرايوليپوليز ميکنند کمتر انتخاب نمايند يا به زبان ساده تر اينکه زماني اقدام به ايجاد بارداري کنند که حداقل 2ماه از فريز سلولهاي چربي ايشان گذشته باشد

در دوران شيردهي هم چنانچه خيلي ضرورت ندارد و حساسيت بيمورد پيدا نکرديد در 6 ماهه اول شيردهي انجام کرايوليپوليز نباشد.