برای درمان چاقیهای موضعی این شیوه ها بکار می رود

چاقي هاي موضعي يعني اينکه در قسمتهاي مشخص شده اي مثل بازوها ، شکم ، کمر ، بالاي ران ، داخل ران ها ، پشت زانو وجود دارد واين گونه اضافه چربي هاي انباشته شده اي هستند که دست خود انسان نيست و ورزش و تغذيه صحيح نميتواند چاقي اين قسمتها را از بين ببرد و بايد از طريق موضعي درمان شوند شيوه هاي موضعي مثل: کويتيشن،rf(راديوفرکوئنسي) ، مزوتراپي ،کربوکسي تراپي ،کرايوليپوليز وليپوليز ميباشد .اين روش ها به اختصار توضيح داده ميشود.

کويتيشن :
اين دستگاه با امواج فراصوت سلولهاي چربي را متلاشي کرده وآنها را براي سوختن دربدن يا دفع درکبد آماده مي کند.اين امواج با ايجاد حبابهاي ميکروسکوپي باعث پاره شدن سلولهاي ذخيره کننده چربي شده وسپس اين چربي به گليسرين واسيدهاي چرب آزاد(مولکولهاي تشکيل دهنده چربي) وچربي امولسيون شده درآب تجزيه شده و به رگهاي لنفي وارد شده وبه کبد رفته وتبديل به مواد قابل سوختن در ماهيچه ها شده و ازطريق ادرار دفع يا درماهيچه ها سوزانده ميشوند.اينجا نقش فعاليت بدني ورعايت تغذيه مناسب ،شامل کم چربي وکم کالري به خوبي مشخص مي شود.
کساني که نميتوانند از اين روش استفاده نمايند:
پس ازانجام کار بطورموقت مقدارچربي خون بيشترشده ودرنتيجه براي کساني به صورت ارثي يا ژنتيکي دچارمقادير بالاي چربي خون (کلسترول بالاي ??? يا تري گليسريد بالاي ???)
فشارخون کنترل نشده
خانمهاي باردار،شيرده يا تازه زايمان کرده يا درروزهاي عادت ماهانه (درمورد شکم در خانمها)
افراد داراي PACE MAKER قلبي يا بيماري قلبي يا هروسيله الکترونيکي داخل بدن
وجود تب بالا،سرطان ،بيماري سل،بيماريهاي شديد کبدي يا کليوي
ايدز،هپاتيت،فتق شکمي
درمان طولاني مدت با آسپيرين يا مسکن ها
مشکلات انعقاد خون،آسم،سابقه لخته خون در سياهرگها ووجود تاتو،لک پوستي يا بافت کلوئيد
مثل ساير روشهاي لاغري موضعي،اساس درمان موفق برپايه رژيم درست غذايي و ورزش بوده وبدون اينها احتمال عدم موفقيت يا برگشت سريع چاقي بسياربالاست.نتايج درمان با اين دستگاه درصورت رعايت نکات گفته شده بسيارچشمگير مي باشد.فاصله بين جلسات هفتگي بوده وتا بدست آوردن نتيجه مطلوب يا تا زماني که ديگرپيشرفتي درنتايج ديده نشود ادامه مي يابد.
حداقل تعداد جلسات بايد بين ? تا ?? باشد.درصورت رعايت رژيم غذايي مطلوب وفعاليت بدني در هر جلسه بين ? تا ? سايز(? تا ? سانتيمتر) درنواحي بزرگ مثل شکم وپهلوهاکاهش سايز خواهيم داشت.ترکيب اين روش با دستگاه R.F و خصوصا مزوتراپي سرعت و مقدارنتيجه گيري را بسيار تغيير ميدهد.فاصله بين جلسات از ? تا ?? روز بسته به ميزان پاسخ به درمان ،متغير بوده وبه طور متوسط يکهفته مي باشد.
حين انجام کار بايد تمام وسايل فلزي والکترونيکي (موبايل) را از بدن دورکرد،چرا که احتمال آسيب به بدن يا دستگاه الکترونيکي وجود دارد.پيش وپس از درمان با اين دستگاه بايد مقادير زيادي (درحد تحمل) آب نوشيد.
ويژگي:
• درمان بدون نياز به بيهوشي و غير تهاجمي
• آسان و راحت ، بدون درد ، بدون ايجاد اسکار
• اثر بخشي در عين امنيت و سلامت کامل
• زمان درمان کوتاه ( ?? الي ?? دقيقه ) و نيز زمان بقاي اثر درماني بالا
• بهره گيري از گزينه هاي پالس مکانيزه براي راحتي درمان
• قابليت درمان چربي هاي موضعي بازوها ، شکم ، کمر ، بالاي ران ، داخل ران ها ، پشت زانو
RF راديو فرکوئنسي :
اين روش همانطور که از نامش پيداست بااستفاده ازامواج فراصوت (همان امواج مايکروفر يا سونوگرافي ) البته بافرکانس خاص ايجاد گرما وتحريک سلولي کرده و باعث افزايش ساخت وسازدرسلولهاي پوست و سوخت وسازدرسلولهاي چربي ميشود.نتايج حاصله افزايش سفتي وحالت ارتجاعي پوست وکاهش افتادگي آن و دربافت چربي با کاهش مقدار آن همراه است.البته ميزان پاسخ دهي به ژنتيک پوست وچربي ،تعداد و فاصله جلسات انجام آن برميگردد.اين روش برکاهش پهناي ترکهاي پوست نيز(که حاصل از بارداري يا چاق ولاغرشدن ميباشد)تاًثير بسيارخوبي دارد.
ميدانيم که درهرجاآب وجود دارد ،امواج فراصوت ميتواند آب را به لرزش شديد واداشته ودرنتيجه آنرا گرم نمايد.گرماي آب به بافتهاي اطراف منتقل شده ودراين بافتها هم دراثرگرما تغييراتي ايجاد شود.اگرشدت يا فرکانس خاصي اعمال شود ميتواند آب را جوش آورده يا باعث سوختگي در بافت شود.ازهمين خاصيت براي آشپزي استفاده ميکنيم.!! البته انواعي که در پزشکي استفاده مي شود کاملا مخصوص وتحت کنترل و بي زيان بوده وسالها تمام آزمايشاتي را که بي ضرربودن آنرا اثبات نمايند،با موقثيت پشت سر گذاشته اند.
گرما درحدکنترل شده اي که شرح داده شد باعث شدت گرفتن واکنشهاي شيميايي ،بيوشيميايي و تشديدفرايندهاي رشد،ساخت وسازسلولي و کاهش تخريب آن مي شوند.درنتيجه دربافت چربي ،برداشت ومصرف افزايش يافته ودرپوست ،سرعت ساخت وسازبيش از سرعت تخريب ومرگ سلولي شده ونهايتاً ازحجم چربي کاسته وبه عمروبازسازي پوست مي افزايد.
بيشترين تاثيرات با هفته اي ? جلسه وحداقل ?? جلسه ديده مي شود.البته نوع وقدرت دستگاه نيز به شدت تآًثيرگذار ميباشد.البته درکل کميت وکيفيت اثراين روش به اندازه مزوتراپي يا کاويتاسيون ((CAVITATION يا ليزر درماني نبوده وبايد به آن به مثابه يک درمان کمکي نگاه کرد.البته هيچيک از روشهاي ديگر تاًثير مثبت همزمان برپوست نداشته وخصوصا درمواردي که سفت شدن همزمان پوست مدنظرميباشد فقط RF ميتواند موًثر باشد.
درحين درمان فقط گرماي دلپذيري حس ميشود واز درد وسوزش وتورم و….خبري نيست.ازنکات مهم استفاده از اين روش ،نداشتن هرکونه وسيله الکترونيکي مثل دستگاه ضربان ساز قلب(PACE MAKER)، پروتزيا وسايل فلزي يا مثل آن،چربي خون خيلي بالا وبراي خانمها بارداريا شيرده نبودن است.مانند بيشترروشها يا دستگاههاي لاغري موضعي ،داشتن رژيم غذايي درست وورزش رکن اساسي دفع چربي وافزايش سفتي وقوام پوست مي باشد.
فاصله بين جلسات حداقل يک وحداکثردو جلسه درهفته بوده که بسته به نيازشخص يا تمايل به سرعت بخشي به شروع اثرمتغير ميباشد.تعداد جلسات نامحدود بوده ومسلما هرچه بيشتر انجام شود نتايج بهتري هم خواهد داشت.البته حداقل تعداد جلسات براي ديدن نتايج ، ?? تا ?? جلسه ميباشد.خوشبختانه چون اين دستگاه اختصاصاً براي پوست ساخته وتمام مجوزهاي لازم ازمراکزجهاني استاندارد رابراي درمان درپزشکي کسب نموده لذا احتمال خطرسرطان زايي آن تاکنون صفرگزارش شده است.
مزوتراپي:يک تکنيک پزشکي است که باتزريق مکرر مقادير کم داروها درلايه هاي مختلف پوست نتايج درماني گوناگوني راايجادمينمايد، اين تکنيک درسال????توسط دکتر ميشل لوئي پيستور کشف شدو بمرور زمان کاربردهاي مختلف آن شناسايي شد. اين تکنيک ازسال???? وارد کلينيک هاي امريکا شد وازسال ???? درايران و بسياري از کشورهاي دنيا جهت درمان مواردي که ذکرميشود بکارگرفته شد.
مزوتراپي نوعي تکنيک تزريق است که براساس اصول زير طرح ريزي شده است:
– درمان موضعي براي مشکلات موضعي
-دسترسي مستقيم وسريع به بافت هدف
-استفاده ازميکرودوز دارو (هوميوپاتي(
-تزريق هاي مکررومتعدد
اين روش در رفع چاقي هاي موضعي شکم ،پهلو،ران ،بازو ،پشت وغبغب کارايي دارد.
?) کربوکسي تراپي:
دراين روش بااستفاده ازگان مخصوص وگازco2وتزريق درنواحي مدنظرميتوان سلوليت وچاقي هاي موضعي درنواحي مانندران شکم وپهلوها رابرطرف نود.ازاين روش براي رفع خطوط ناشي ازچاقي ولاغري وبارداري افزايش کيفيت واستحکام پوست قبل وبعدازليپوساکشن وتيرگي زيرچشم و…نيزاستفاده ميشود.
?) کرايوليپوليز:
در سپتامبر سال ???? روش لاغري موضعي کرايوليپوليز که يک روش غيرتهاجمي و غير جراحي مي باشد مورد تاييد سازمان غذا و داروي آمريکا (FDA) قرار گرفت . نتايج مطالعات باليني کاهش قابل توجه از بافت چربي را در مناطق تحت درمان نشان داد.غيرتهاجمي بودن کرايوليپوليز و استفاده از تکنولوژي سرمادرماني براي کاهش سايز و حذف سلولهاي چربي ، آنرا از روشهاي ديگر متمايزتر و قابل قبول تر نموده به طوري که امروزه مورد استقبال در کشورهاي مختلفي قرار گرفته است .
در اين روش درماني يک اپليکاتور غير جراحي و غيرتهاجمي ، سرماي کنترل شده از راه پوست را به طور کاملاً دقيق و بدون آسيب به پوست و بافتهاي اطراف به بافت چربي زير جلدي و سلولهاي چربي مي رساند. در اثر سرما سلولهاي چربي ملتهب شده و مي ميرند و سيستم دفاعي و ايمني بدن سلولهاي چربي را هضم کرده و نهايتاً از طريق کبد دفع مي شود.
در تحقيقات آزمايشگاهي ثابت شده که در طي روند دفع سلولهاي چربي ، چربي خون و آنزيمهاي کبد و عملکردکليه هيچ گونه اختلالي را نشان نمي دهد و افزون بر اين هيچ گونه زخم و يا اسکار در محل عمل گزارش نشده است.
مزايا:
غيرتها جمي: در واقع از هيچ نوع روش جراحي در کرايوليپوليز استفاده نمي شوددر نتيجه مشکلات مربوط به جراحي را ندارد.
تعدادجلسات کم : بطور معمول در ?تا ? جلسه انجام ميشود.
عدم نياز به استراحت درمنزل
برگشت ناپذيري(بدليل از بين رفتن سلول چربي): يکي از روش درماني غيرجراحي است که به دليل حذف سلولهاي چربي برگشت پذيرنمي باشد.
ايمن براي تمام انواع پوست
پايداري و دوام نتايج درمان(بدليل حذف سلولهاي چربي)
کاهش سايز منطقه مورد نظر به طور دقيق
عوارض:
کبودي و قرمزي و گزگز و بي حسي خفيف در محل عمل تنها عوارض گزارش شده اين عمل هستند که در طي يک الي دو هفته کاملاً برطرف خواهد شد.در اين روش اپليکاتور بدون نياز به آمادگي قبلي به مدت ?? دقيقه تا يک ساعت در موضع دلخواه قرار داده مي شود و سرما باعث کريستاليزه شدن سلولهاي چربي مي گردد.بطورمعمول بعد از يک جلسه درماني حداقل ?? درصد وحداکثر تا ?? درصد چربيهاي موضعي در عرض ? هفته تا ?ماه از بين ميرود.
مناطق قابل درمان:
شکم ، پهلو و ران ،پشت قابل درمان است.
?) ليپوليز:
اين سيستم ليزر روشي است که طي آن از يک فيبر نور ليزر به داخل بافت براي رفع چاقي استفاده ميشود.در اثر تابش اشعه ليزر چربي ها بصورت نيمه مايع در مي آيند که ميتوانند به راحتي توسط بدن جذب يا از بدن خارج شوند. ليزر ليپوليز تحت بيحس موضعي و يا جهت احتياط بيشتر وپيشگيري از عوارض احتمالي با بيهوشي کوتاه مدت انجام ميشود ويک جلسه آن ?تا? ساعت طول ميکشد،در اين روش سوراخ هاي ? تا? ميليمتري روي پوست ايجاد ميشود وپس از تزريق مقداري مايع، سپس فيبر ليزر وارد پوست ميشود. دربعضي متد چربي مايع توسط ساکشن خارج ميشود. استفاده از ليزر برخلاف ليپوساکشن ظاهر پوست يکنواخت است. ليزر همچنين با تحريک کلاژن سازي سبب سفت شدن پوست ميشود درنتيجه افتادگي پوست نيز برطرف ميشود.
دوران نقاهت ليپوليز کوتاه وفرد پس از ? تا? ساعت مرخص ميشود و پس از استراحت ?تا? روزفرد ميتواند مشغول بکار شود وتاثيرات عمل در ? تا? ماه مشخص ميشود.ليپوليز براي بازوها،پهلوها،ران ،شکم وغبغب کاربرد دارد.همچنين براي رفع شلي پوست بخصوص دربازوها وغبغب وشکم کاربرد دارد. همچنين براي جوانسازي صورت ميتوان از اين متد کمک گرفت.از اين متد براي رفع بزرگي سينه درآقايان (ژنيکوماستي) ميتوان استفاده کرد.درخانم هاي باردار، افراد مبتلا به اختلالات انعقادي ، ضعف سيستم ايمني بدن ، نارسايي قلبي ، کبدي ، کليوي ، اختلالات ريتم قلبي يا وجود پيس ميکرقلبي ، بيماريهاي رواني و نسبت وزن به قد ( BMI )بالاي?? ( چاقي شديد ) ليپوليز توصيه نميشود.
منبع-poostnews