کرایولیپولیز در مقابل کویتیشن

کرايوليپوليز مدرن ترين دستگاه لاغري موضعي است که با بکارگيري تکنولوژي سرما سبب از بين رفتن چربي هاي اضافه و يا به حداقل رساندن آنها مي شود. کرايوليپوليز با فرآيند سرماي زير 10 درجه بخش مورد نظر را در زمان 45 دقيقه تا يکساعت سرد کرده وسلولهاي چربي بدون آسيب به پوست و بقيه قسمتهاي بدن توسط سلولهاي ايمني بدن از بين مي روند
در حاليکه كويتيشن به برخورد امواج اولتراسوند( نوعي امواج صوتي ) با فركانس بسيار زياد با مولكول هاي اب و تشکيل و فوران حباب هاي ريز در آب گويند.انجام كويتيشن در بافت چربي ، سبب تشكيل حبابهاي ريز در اطراف سلول هاي چربي مي شود كه به شدت تحت تاثير امواج اولتراسوند ، در حال لرزش و فوران مي باشند ، برخورد اين حبابها با ديوار? سلول هاي چربي و تركيدن انها سبب پارگي ديوار? سلول و بيرون ريختن چربي درون سلولي ( تري گليسريد) و خروج اب درون سلولي مي گردد .
تعداد جلسات کويتيشن بيشتر است حداقل براي هر دوره 8 تا 10 جلسه است هفته اي 1 تا 2 باراست ولي تعداد جلسات کرايو نهايت 1 تاجلسه و اگر اضافه وزنتان زياد است نهايت 2 جلسه به فاصله 4 ماه است. افراد با چربي خون بالا و کبد جرب فشار خون بالا و ديابت نمي توانند از کويتيشن استفاده کنند ولي براي استفاده از کرايوليپوليز منعي ندارند . کويتيشن پوست راشل ميکند و ليفت ندارد ولي کرايوليپوليز ليفت دارد و پوست را شل و آويزان نميکند.
در کويتيشن فقط ديواره سلولهاي چربي تخريب مي شودود و اسيد چرب بيرون ميريزد و به داخل خون و کبد ميريزد وامکان ترميم ديواره سلول چربي وجود دارد ولي درکرايوليپوليز علاوه بر ديواره سلولهاي چربي ميتوکندري و واکوءلها و اسيد چرب داخل سلول و کل ضمايم سيتوپلاسمي تخريب ميشود و امکان ترمبم سلول وجود ندارد و بعد از استفاده از کويتيش بيمار ملزم است معادل ساعاتي که از دستگاه استفاده کرده به فعاليت بدني بپردازدو گرنه ممکن است چربي در ناحيه ديگري رسوب کند در حالکيکه اين مسئله در کرايوليپوليز رخ مي دهدو الزامي به فعاليت بدني بعد استفاذه از دستگاه کرايوليپوليزوجود ندارد.
کرايو ليپوليز فقط در بافت چربي که نرم است قابل استفاده است و در بافت سفت قابل انجام نيست ،در حاليکه کويتيشن براي چربي ها و سلوليت هاي نرم و سفت هر دو قابل استفاده است. در کويتيشن اب درون سلولي بوسيله سيستم لنفاوي تخليه و بوسيله كليه ها به شكل ادرار دفع مي شود. از اين رو يكي دو روز بعد از انجام كويتيشن دفعات ادرار افزايش مي يابد.تغيير رنگ و بوي ادرار هم در بعضي بيماران چاق ديده شده است . .بنابراين هميشه نوشيدن آب فراوان در همان جلسه وروز بعد از جلسه توصيه مي شود
منبع-pezeshkonline