مکانیسم عمل کرایولیپولیز

دستگاه شامل يک سري ايجاد خلاء و مکش بالاي بافت چربي به همراه ايجاد دماي بسيار کم و يک پد آنتي فريز مي باشد . منطقه موردنظر انتخاب شده و توسط سري دستگاه روي آن منطقه مکش و سرما ايجاد مي شود سپس سلول هاي چربي کم کم شروع به فريز شدن ميکنند( ساير سلول هاي اطراف چربي ها مانند رگ هاي خوني ، عصب ها و...
نسبت به سرما واکنش نميدهند و سرماي ايجادشده براي اين سلول ها خطري ندارد ) به اين ترتيب سلول هاي چربي بدون هيچ گونه آسيبي به سلولهاي اطراف خود از بين مي روند .

آيا نيازي به مشاوره کرايوليپوليز وجود دارد ؟
در ابتداي امر،مشاوره به صورت تلفني وبا تکنسين هاي مربوطه ميتواند بسيار مناسب باشد که مشخص شود اين کار مناسب چاقي شما خواهد بود يا خير .

براي سلول هاي چربي که درمان با کرايوليپوليز شده اند چه اتفاقي خواهد افتاد ؟
سلول هاي چربي به صورت نامحلول در دسترس سيستم لنفاوي قرارميگيرند و از بدن دفع مي شوند. موضعي که چربي هايش از بين رفته اند بعد از چند هفته کوچک خواهد شد .

البته بسته به افراد و شرايط مختلف اين زمان ممکن است متفاوت ( کمي کمتر يا بيشتر ) باشد .

هر جلسه کرايوليپوليز چه مقدار طول ميکشد ؟

اين تکنولوژي به زماننسبتا" پاييني در هرجلسه نياز دارد . به طوريکه هر جلسه حدود 60دقيقه ( براي هر ناحيه بدن) به طول مي انجامد. که البته با توجه به ضخامت چربي موضع وپاسخ بدن به سيستم فريز ممکن است متفاوت باشد .


چند جلسه کرايوليپوليز براي درمان لازم است ؟
براي اغلب افراد و اغلب نواحي چاق يک جلسه کافي است ولي ممکن است بنا به عواملي نظيرضخامت چربي موضع چربي و توقع خود از ميزان کاهش آن ،جلسه دوم هم نياز شود که در اينصورت بايد حدود 2 ماه بين هر جلسه فاصله بيافتد.

نتايج کرايوليپوليز چه خواهد بود ؟
مطالعات علمي حاکي از کاهش 20% تا 40% چربي درموضع چاق است که اين امربا توجه به تفاوتهاي فردي ، ضخامت رسوب چربي در هرناحيه ،انتظار فرد ، نحوه زندگي (رژيم غذايي وفعاليت ) متفاوت است .

چه زماني نتايج کرايوليپوليز قابل مشاهده خواهند بود ؟
اين امر نيز به خودفرد وميزان ضخامت چربي بستگي دارد تغييرات ممکن است تا12 هفته بعد خود رانشان دهند اما معمولا" در کمتر از اين مدت آشکار خواهند شد ( 2 تا 3 هفته )

در زمان انجام کرايوليپوليز چه احساسي وجود دارد ؟ ( آيا دردناک است؟ )
اين تکنولوژي اساسا" کاملا" بدون درد و تحت شرايط کاملا" راحت بدني صورت مي پذيرد يک پد آنتي فريز جهت محافظت پوست و حفظ حالت چسبندگي موضع ، روي پوست قرار ميگيرد سپس سري دستگاه روي موضع موردنظر قرار ميگيرد که حس غيرمعمولي به فرد دست مي دهد ولي معمولا" دردناک نيست . در ضمن هيچ گونه آمپول بيهوشي و يا بي حس کننده استفاده نخواهد شد .

بعد از اتمام جلسه کرايوليپوليز فرد چه حسي خواهد داشت ؟
به طورکلي کرايوليپوليز عوارض جانبي خاصي ندارد بعد از اتمام دوره فرد روي پوست احساس سرما خواهد داشت ، اما خيلي زود به دماي عادي بازخواهد گشت . همچنين ممکن است پوست کمي قرمز شود . وبلافاصله بعد از اتمام جلسه مي توانيد به کارهاي روزمره بازگرديد مثلا" به محل کاربازگرديد يا به باشگاه ورزشي برويد و...